Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Sri Satyapramoda Tirtharu

Expand Messages
 • Narahari Sumadhwa
  Satyapramoda Tirtharu Sri Satya Pramoda Tirtharu Vrundavana @ Tirukoilore Period 1948 – 1997
  Message 1 of 3 , 19 Oct

   Satyapramoda Tirtharu

   Sri Satya Pramoda Tirtharu

   Vrundavana @ Tirukoilore

   Period 1948 – 1997

   Satyapramodha teertharu - Tirukoilur Satyapramoda

   ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಷಡ್ವರ್ಷಪೂಜಕಾನ್ |
   ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿ ನ್ಯಾಯಸುಧಾರತಾನ್ |

   satyaabhijnakaraabjOtthaan panchaashadvarShapUjakaan |
   satyapramOda tIrthaaryaan noumi nyaayasudhaarataan |

   Birth –  1918 @ Dharwad

   Poorvashrama Name –   Sri Gururajacharya Guttal

   Father’s name            –   Sri Rangacharya Guttal

   Mother’s Name            – Kamaladevi

   Ashrama Gurugalu   –   Sri Satyabhigna Tirtharu (Vrundavana @ Ranebennur)

   Upanayana                 –  1927

   Initial Education        –  Sri Rangacharyaru (father)

   Higher Education      –  Nyayashastra  from Sri Dharapuram Krishnamurthacharya and Nyayasudha, Vedantha adhyayana from Sri Satyaprajna Tirtharu

   Marriage                      –  1942

   Teaching                      – @ Mysore Uttaradimutt

   Ashrama Sweekara    – 02.02.1948 at Ranebennur

   First Sudha Mangala –1949 @ Malakheda in Teekarayara Sannidhana

   • He has done atleast 30 Srimannyaya Sudha Mangala
   • Kasta Mouna Vratha – 48 days @ Mahishi & Yaragola
   • Satyadhyana Vidyapeeta – Udghatane in 1973 @ Mumbai
   • Jayateertha Vidyapeeta   – Udghatane in 1989 @ Bangalore
   • Uttaradhikari Sweekara – At Tirukoiloru in 1996
   • Vrundavana Pravesha – 03.11.1997.
   • Few Years before his Vrundavana pravesha, Sri Satyapramoda Thirtharu had requested the Government for grant of permission for Sa-shareera Vrundavana pravesha, but the Government rejected his request considering it to be a suicide.

   • Satyapramoda Tirtharu made arrangements for renovation of Cave at Yeragola where Sri Jayatheertharu wrote many granthas and made arrangements for daily pooja at the cave.
   • He Started Uttaradi Mutt at Tirumala for the benefit of Maadhwa Piligrims.  The present pontiff Sri Satyatma Tirtharu has arranged for nitya Annadana for the benefit of Madhwa Piligrims.  Now-a-days, atleast 100-200 people are given free theerthaprasada daily and during Brahmotsava it runs to more than 5000-8000 daily twice in a day.

   • Sreepadaru has done many renovation works of the Shri Uttaradimath Branches  present in Sri Ranga, Mysore, Bellary, Hubli, Shimogha, Malked, Kanchi, Thirupathi, Hyderabad, Kurnool , Tirukoilur, Kumbhakonam and Madaras.
   • HIS GREATEST CONTRIBUTION TO THE MADHWA PARAMPARE IS NONE OTHER THAN SRI SATYATMA THIRTHA SREEPADANGALAVARU WHO IS INSTRUMENTAL IN GUIDING THE PRESENT MADHWA SAMAJA.

   Granthas by Satyapramodaru

   1. Shriman Nyayasudhamandanam
   2. Yuktimallika Vyakhyana
   3. Vaishnava Sidhantarjavam
   4. Shri Vijayendra Vijaya Vaibhavam
   5. Bhagavataha Nirdoshattva Lakshanaha
   6. Vayustuti Mandanam

   1. Shriman Nyaayasudhamandanam:  – Here, he has condemned the comments of advaithees on Nyayamrutha.   He has written about Omkaaraartha,  prathyaksha, pramana, anumana, and aagama

   2. Yukthimallika Vivruthi: – It explains about Vadirajara Yukthimallika with 5 prakarana titled “sourabha – Guna sourabha and Shuddhi Sourabha in Vyakhyana style – based on the vyakhyana of Sri Surothamatirtharu, poorvashrama brother of Sri Vadirajaru, which was in Poem style.

   3) VaishNava Siddantharjavam: – Here Sri Satyapromoda Tirtharu has condemned the grantha titled “Ananadhatheerthiyam Saahasam Shankara Bhagavathpaadhiamaarjavam” of an advaithee,  by disproving the five allegations made on Madhwa siddantha.

   4)Vijayeendra Vajaya Vaihavam: – Sri Vijayeendra Tirtharu had written   Sarva siddhantha saarasaaravivechanam referring to  Ramaanuja.  Sri Satyapramodaru has upheld that what the views  expressed by Sri Vijayeendra was right and apt.

   5) Bhagavataha Nirdoshattwa lakshna:  – Here he has explained Bhagavat Lakshana by establishing Paramathma’s Gunaparipoornathwa and nirdoshatwa

   6)Vayusthuthi Mandanam: – One Vishistadvaitha Pandit had condemned Vayustuthi through his book “Ishaana Stuthi”.  Here Satyapramoda Tirtharu has condemned the Ishana Stuthi by the Vishistadvaitha pandit through his book Vayustuthi Mandanam

   ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿರುವೆ |
   ಎಂದಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿರುವೆ ವರದ ಹಸ್ತವ ತೋರೋ ಗುರುವೆ ||

   ಶ್ರೀಸುಧಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರೀಯ |
   ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕೆಗೆ ತಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದ ಧೀರ ||
   ಶ್ರೀ ಸುಧಾಮಂಡನ ರಚಿಸಿ ದುರ್ವಾದಿಗಳನು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿಸಿದೆ |
   ವಿಜಯೀಂದ್ರ ವಿಜಯ ವೈಭವ ರಚಿಸಿ ಪರಿಮಳಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದೆ || ೧ ||

   ನಿನ್ನ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆಯ ಕೇಳಿ ಓಡಿದರು ದುರ್ವಾದಿಗಳು |
   ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋದರು ಪಂಡಿತರು ||
   ಅಭಿನವ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯು ಬಲು ಅಪಾರ |
   ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೀತಾ ರಾಮರ ಪೂಜಿಸಿದೆ ಗುರುವೆ || ೨ ||

   ವಾಯುಮತವೆ ಎಂದೆಂದಿಗು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಸಾರಿದೆಯೊ |
   ಹರಿ: ಸರ್ವೋತ್ತಮ: ವಾಯು: ಜೀವೋತ್ತಮ: ||
   ಎಂದು ಡಂಗುರವ ಹೊಡೆಸಿದೆಯೊ |
   ಶ್ರೀಭಾವಭೋಧಕರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲಿ ನಿರಂತರ ನೆಲೆಸೆದೆ ಗುರುವೆ || ೩ ||

   ಹಂಸನಾಮಕನ ಪೀಠದಲಿ ಇಂದ್ರನಂತೆ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದೆಯೊ |
   ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತದ ತತ್ವಗಳ ಎಲ್ಲಕಡೆಗಳಲಿ ಬೀರಿದೆಯೋ ||
   ದೇವತೆಗಳು ನೀವು ಇದಕೆ ಸಂಶಯವೆ ಇಲ್ಲ |
   ಅನುಮಾನತೀರ್ಥರ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಗುರುವೆ || ೪ ||

   ಶ್ರೀಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥರಲಿ ನಿಂತು ಅನವರತ ಕರುಣಿಸೊ |
   ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯವ ನೀಡುತ ಮನದಲಿ ನೆಲೆಸೊ ||
   ಪರಮ ಕರುಣಾಲು ಗುರುವೆ ಅಂತ:ಕರಣದ ಸೆಲೆಯಿರಲಿ |
   ದಾಸ ಅನಂತಗೆ ಅಭಯವ ನೀಡುತ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹೋ ಗುರುವೆ || ೫ ||
   (by Anantha Kulkarni)

   Vrundavana Location –  Sri Raghottamaswamy Moola Vrundavana Sannidhana, Manampondi, Tirukoilore – 605759, Dist – villupuram,  TN, Phone – no 04153-24690   ಹರ ವೈಷ್ಣವೋತ್ತಮ,ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ, ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ
   हर वैष्णवोत्तम, वायु जीवोत्तम, हरि सर्वोत्तम

   http://www.sumadhwaseva.com/
   Narahari Sumadhwa   
   Mobile - 9880921624 or 09042729165
  • Krishnamurti Rao
   Respected Haribhaktha, Excellent biography of Shri Shri Satyapramoda Teertha Shripadangalawaru. I think Shripadangalawaru has wrritten one more grantha titled
   Message 2 of 3 , 20 Oct
    Respected Haribhaktha,

    Excellent biography of Shri Shri Satyapramoda Teertha Shripadangalawaru. I think Shripadangalawaru has wrritten one more grantha titled " Bhedaparanyeva khalu brahmasurani" and this grantha has been published by SMSO Sabha. Please correct me if I am wrong.

    Haraye Gurave Namaha,  

    Krishnamurti Rao


    From: "Narahari Sumadhwa naraharisumadhwa@... [SUMADHWASEVA]" <SUMADHWASEVA@...>
    To: SUMADHWASEVA@...
    Sent: Saturday, 21 October 2017 5:06 AM
    Subject: [SUMADHWASEVA] Sri Satyapramoda Tirtharu

     

    Satyapramoda Tirtharu

    Sri Satya Pramoda Tirtharu

    Vrundavana @ Tirukoilore

    Period 1948 – 1997

    Satyapramodha teertharu - Tirukoilur Satyapramoda
    alt alt alt
    alt alt

    ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಷಡ್ವರ್ಷಪೂಜಕಾನ್ |
    ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿ ನ್ಯಾಯಸುಧಾರತಾನ್ |

    satyaabhijnakaraabjOtthaan panchaashadvarShapUjakaan |
    satyapramOda tIrthaaryaan noumi nyaayasudhaarataan |

    Birth –  1918 @ Dharwad

    Poorvashrama Name –   Sri Gururajacharya Guttal
    Father’s name            –   Sri Rangacharya Guttal
    Mother’s Name            – Kamaladevi
    Ashrama Gurugalu   –   Sri Satyabhigna Tirtharu (Vrundavana @ Ranebennur)
    Upanayana                 –  1927
    Initial Education        –  Sri Rangacharyaru (father)
    Higher Education      –  Nyayashastra  from Sri Dharapuram Krishnamurthacharya and Nyayasudha, Vedantha adhyayana from Sri Satyaprajna Tirtharu
    Marriage                      –  1942
    Teaching                      – @ Mysore Uttaradimutt
    Ashrama Sweekara    – 02.02.1948 at Ranebennur

    First Sudha Mangala –1949 @ Malakheda in Teekarayara Sannidhana

    • He has done atleast 30 Srimannyaya Sudha Mangala
    • Kasta Mouna Vratha – 48 days @ Mahishi & Yaragola
    • Satyadhyana Vidyapeeta – Udghatane in 1973 @ Mumbai
    • Jayateertha Vidyapeeta   – Udghatane in 1989 @ Bangalore
    • Uttaradhikari Sweekara – At Tirukoiloru in 1996
    • Vrundavana Pravesha – 03.11.1997.
    • Few Years before his Vrundavana pravesha, Sri Satyapramoda Thirtharu had requested the Government for grant of permission for Sa-shareera Vrundavana pravesha, but the Government rejected his request considering it to be a suicide.
    • Satyapramoda Tirtharu made arrangements for renovation of Cave at Yeragola where Sri Jayatheertharu wrote many granthas and made arrangements for daily pooja at the cave.
    • He Started Uttaradi Mutt at Tirumala for the benefit of Maadhwa Piligrims.  The present pontiff Sri Satyatma Tirtharu has arranged for nitya Annadana for the benefit of Madhwa Piligrims.  Now-a-days, atleast 100-200 people are given free theerthaprasada daily and during Brahmotsava it runs to more than 5000-8000 daily twice in a day.
    • Sreepadaru has done many renovation works of the Shri Uttaradimath Branches  present in Sri Ranga, Mysore, Bellary, Hubli, Shimogha, Malked, Kanchi, Thirupathi, Hyderabad, Kurnool , Tirukoilur, Kumbhakonam and Madaras.
    • HIS GREATEST CONTRIBUTION TO THE MADHWA PARAMPARE IS NONE OTHER THAN SRI SATYATMA THIRTHA SREEPADANGALAVARU WHO IS INSTRUMENTAL IN GUIDING THE PRESENT MADHWA SAMAJA.

    Granthas by Satyapramodaru

    1. Shriman Nyayasudhamandanam
    2. Yuktimallika Vyakhyana
    3. Vaishnava Sidhantarjavam
    4. Shri Vijayendra Vijaya Vaibhavam
    5. Bhagavataha Nirdoshattva Lakshanaha
    6. Vayustuti Mandanam
    1. Shriman Nyaayasudhamandanam:  – Here, he has condemned the comments of advaithees on Nyayamrutha.   He haswritten about Omkaaraartha,  prathyaksha, pramana, anumana, and aagama
    2. Yukthimallika Vivruthi: – It explains about Vadirajara Yukthimallika with 5 prakarana titled “sourabha – Guna sourabha and Shuddhi Sourabha in Vyakhyana style – based on the vyakhyana of Sri Surothamatirtharu, poorvashrama brother of Sri Vadirajaru, which was in Poem style.
    3) VaishNava Siddantharjavam: – Here Sri Satyapromoda Tirtharu has condemned the grantha titled “Ananadhatheerthiyam Saahasam Shankara Bhagavathpaadhiamaarjavam” of an advaithee,  by disproving the five allegations made on Madhwa siddantha.
    4)Vijayeendra Vajaya Vaihavam: – Sri Vijayeendra Tirtharu had written   Sarva siddhantha saarasaaravivechanam referring to  Ramaanuja.  Sri Satyapramodaru has upheld that what the views  expressed by Sri Vijayeendra was right and apt.
    5) Bhagavataha Nirdoshattwa lakshna:  – Here he has explained Bhagavat Lakshana by establishing Paramathma’s Gunaparipoornathwa and nirdoshatwa
    6)Vayusthuthi Mandanam: – One Vishistadvaitha Pandit had condemned Vayustuthi through his book “Ishaana Stuthi”.  Here Satyapramoda Tirtharu has condemned the Ishana Stuthi by the Vishistadvaitha pandit through his book Vayustuthi Mandanam
    ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿರುವೆ |
    ಎಂದಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿರುವೆ ವರದ ಹಸ್ತವ ತೋರೋ ಗುರುವೆ ||
    ಶ್ರೀಸುಧಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರೀಯ |
    ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕೆಗೆ ತಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದ ಧೀರ ||
    ಶ್ರೀ ಸುಧಾಮಂಡನ ರಚಿಸಿ ದುರ್ವಾದಿಗಳನು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿಸಿದೆ |
    ವಿಜಯೀಂದ್ರ ವಿಜಯ ವೈಭವ ರಚಿಸಿ ಪರಿಮಳಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದೆ || ೧ ||
    ನಿನ್ನ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆಯ ಕೇಳಿ ಓಡಿದರು ದುರ್ವಾದಿಗಳು |
    ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋದರು ಪಂಡಿತರು ||
    ಅಭಿನವ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯು ಬಲು ಅಪಾರ |
    ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೀತಾ ರಾಮರ ಪೂಜಿಸಿದೆ ಗುರುವೆ || ೨ ||
    ವಾಯುಮತವೆ ಎಂದೆಂದಿಗು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಸಾರಿದೆಯೊ |
    ಹರಿ: ಸರ್ವೋತ್ತಮ: ವಾಯು: ಜೀವೋತ್ತಮ: ||
    ಎಂದು ಡಂಗುರವ ಹೊಡೆಸಿದೆಯೊ |
    ಶ್ರೀಭಾವಭೋಧಕರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲಿ ನಿರಂತರ ನೆಲೆಸೆದೆ ಗುರುವೆ || ೩ ||
    ಹಂಸನಾಮಕನ ಪೀಠದಲಿ ಇಂದ್ರನಂತೆ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದೆಯೊ |
    ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತದ ತತ್ವಗಳ ಎಲ್ಲಕಡೆಗಳಲಿ ಬೀರಿದೆಯೋ ||
    ದೇವತೆಗಳು ನೀವು ಇದಕೆ ಸಂಶಯವೆ ಇಲ್ಲ |
    ಅನುಮಾನತೀರ್ಥರ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಗುರುವೆ || ೪ ||
    ಶ್ರೀಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥರಲಿ ನಿಂತು ಅನವರತ ಕರುಣಿಸೊ |
    ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯವ ನೀಡುತ ಮನದಲಿ ನೆಲೆಸೊ ||
    ಪರಮ ಕರುಣಾಲು ಗುರುವೆ ಅಂತ:ಕರಣದ ಸೆಲೆಯಿರಲಿ |
    ದಾಸ ಅನಂತಗೆ ಅಭಯವ ನೀಡುತ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹೋ ಗುರುವೆ || ೫ ||
    (by Anantha Kulkarni)
    Vrundavana Location –  Sri Raghottamaswamy Moola Vrundavana Sannidhana, Manampondi, Tirukoilore – 605759, Dist – villupuram,  TN, Phone – no 04153-24690


    ಹರ ವೈಷ್ಣವೋತ್ತಮ,ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ, ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ
    हर वैष्णवोत्तम, वायु जीवोत्तम, हरि सर्वोत्तम

    http://www.sumadhwaseva.com/
    Narahari Sumadhwa   
    Mobile - 9880921624 or 09042729165


   • thippa srini
     हरि सर्वोत्तम:                 वायु जीवोत्तम: Hari Sarvothama:                    Vayu
    Message 3 of 3 , 22 Oct
      
     हरि सर्वोत्तम:                 वायु जीवोत्तम: 
     Hari Sarvothama:                    Vayu Jeevothama:
     नमस्कार 

     ॥ सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान्।
     सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान्॥

     || satyAbhij~nakarAbjotthAn pa~nchAshadvarShapUjakAn |
     satyapramodatIrthAryAn naumi nyAyasudhAratAn || 

     ஸத்யாபிக்ஞ  கராப்ஜோத்தான்  பஞ்சாஸத்  வருஷபூஜைகான்  |
     ஸத்யப்ரமோத   தீர்த்தார்யான்  நௌமி நியாய  ஸுதாரதான் ||


     Sri.Katti Kesavachariyar, composed 'SRI SATHYA PRAMODHA VIJAYA:"
     which was translated in Tamil by Sri.Nagarja Sarma. The book elaborate
     from Bhoo pravesa to Brindavana pravesa. The Vijaya book consist of
     6 sargas. 

     Sarga.1. Avathara:, Brahmacharya, Peetarohana.
              2. Digvijaya: Vadha vijaya Sangshopa
              3. Malaked skhethre Teeka Granthaopadesha:
              4.Swathi skethre Ukthimalakopadesha:
              5.Theertha Skethra sanchara vaibhava
              6.Yogha sidya, Srimadbhagavath upadesha:
                 Sri Sathyathma Theerthanam pattabhisheka:
         `      Vrunthavana pravesa: Samarpana. Mangala.

     This book is available in Tamil. However I am not sure of other
     languages printing. You can approach Vidya Peeta, Bengaluru.

     त्वां धन्यं वदामि 
     Thippa.Krishna.Srinivasarao     From: "Krishnamurti Rao krishnamurtirao@... [SUMADHWASEVA]" <SUMADHWASEVA@...>
     To: SUMADHWASEVA@...
     Sent: Sunday, 22 October 2017 8:07 PM
     Subject: Re: [SUMADHWASEVA] Sri Satyapramoda Tirtharu

      
     Respected Haribhaktha,

     Excellent biography of Shri Shri Satyapramoda Teertha Shripadangalawaru. I think Shripadangalawaru has wrritten one more grantha titled " Bhedaparanyeva khalu brahmasurani" and this grantha has been published by SMSO Sabha. Please correct me if I am wrong.

     Haraye Gurave Namaha,  

     Krishnamurti Rao


     From: "Narahari Sumadhwa naraharisumadhwa@... [SUMADHWASEVA]" <SUMADHWASEVA@...>
     To: SUMADHWASEVA@...
     Sent: Saturday, 21 October 2017 5:06 AM
     Subject: [SUMADHWASEVA] Sri Satyapramoda Tirtharu

      

     Satyapramoda Tirtharu

     Sri Satya Pramoda Tirtharu

     Vrundavana @ Tirukoilore

     Period 1948 – 1997

     Satyapramodha teertharu - Tirukoilur Satyapramoda
     alt alt alt
     alt alt

     ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಷಡ್ವರ್ಷಪೂಜಕಾನ್ |
     ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿ ನ್ಯಾಯಸುಧಾರತಾನ್ |

     satyaabhijnakaraabjOtthaan panchaashadvarShapUjakaan |
     satyapramOda tIrthaaryaan noumi nyaayasudhaarataan |

     Birth –  1918 @ Dharwad

     Poorvashrama Name –   Sri Gururajacharya Guttal
     Father’s name            –   Sri Rangacharya Guttal
     Mother’s Name            – Kamaladevi
     Ashrama Gurugalu   –   Sri Satyabhigna Tirtharu (Vrundavana @ Ranebennur)
     Upanayana                 –  1927
     Initial Education        –  Sri Rangacharyaru (father)
     Higher Education      –  Nyayashastra  from Sri Dharapuram Krishnamurthacharya and Nyayasudha, Vedantha adhyayana from Sri Satyaprajna Tirtharu
     Marriage                      –  1942
     Teaching                      – @ Mysore Uttaradimutt
     Ashrama Sweekara    – 02.02.1948 at Ranebennur

     First Sudha Mangala –1949 @ Malakheda in Teekarayara Sannidhana

     • He has done atleast 30 Srimannyaya Sudha Mangala
     • Kasta Mouna Vratha – 48 days @ Mahishi & Yaragola
     • Satyadhyana Vidyapeeta – Udghatane in 1973 @ Mumbai
     • Jayateertha Vidyapeeta   – Udghatane in 1989 @ Bangalore
     • Uttaradhikari Sweekara – At Tirukoiloru in 1996
     • Vrundavana Pravesha – 03.11.1997.
     • Few Years before his Vrundavana pravesha, Sri Satyapramoda Thirtharu had requested the Government for grant of permission for Sa-shareera Vrundavana pravesha, but the Government rejected his request considering it to be a suicide.
     • Satyapramoda Tirtharu made arrangements for renovation of Cave at Yeragola where Sri Jayatheertharu wrote many granthas and made arrangements for daily pooja at the cave.
     • He Started Uttaradi Mutt at Tirumala for the benefit of Maadhwa Piligrims.  The present pontiff Sri Satyatma Tirtharu has arranged for nitya Annadana for the benefit of Madhwa Piligrims.  Now-a-days, atleast 100-200 people are given free theerthaprasada daily and during Brahmotsava it runs to more than 5000-8000 daily twice in a day.
     • Sreepadaru has done many renovation works of the Shri Uttaradimath Branches  present in Sri Ranga, Mysore, Bellary, Hubli, Shimogha, Malked, Kanchi, Thirupathi, Hyderabad, Kurnool , Tirukoilur, Kumbhakonam and Madaras.
     • HIS GREATEST CONTRIBUTION TO THE MADHWA PARAMPARE IS NONE OTHER THAN SRI SATYATMA THIRTHA SREEPADANGALAVARU WHO IS INSTRUMENTAL IN GUIDING THE PRESENT MADHWA SAMAJA.

     Granthas by Satyapramodaru

     1. Shriman Nyayasudhamandanam
     2. Yuktimallika Vyakhyana
     3. Vaishnava Sidhantarjavam
     4. Shri Vijayendra Vijaya Vaibhavam
     5. Bhagavataha Nirdoshattva Lakshanaha
     6. Vayustuti Mandanam
     1. Shriman Nyaayasudhamandanam:  – Here, he has condemned the comments of advaithees on Nyayamrutha.   He haswritten about Omkaaraartha,  prathyaksha, pramana, anumana, and aagama
     2. Yukthimallika Vivruthi: – It explains about Vadirajara Yukthimallika with 5 prakarana titled “sourabha – Guna sourabha and Shuddhi Sourabha in Vyakhyana style – based on the vyakhyana of Sri Surothamatirtharu, poorvashrama brother of Sri Vadirajaru, which was in Poem style.
     3) VaishNava Siddantharjavam: – Here Sri Satyapromoda Tirtharu has condemned the grantha titled “Ananadhatheerthiyam Saahasam Shankara Bhagavathpaadhiamaarjavam” of an advaithee,  by disproving the five allegations made on Madhwa siddantha.
     4)Vijayeendra Vajaya Vaihavam: – Sri Vijayeendra Tirtharu had written   Sarva siddhantha saarasaaravivechanam referring to  Ramaanuja.  Sri Satyapramodaru has upheld that what the views  expressed by Sri Vijayeendra was right and apt.
     5) Bhagavataha Nirdoshattwa lakshna:  – Here he has explained Bhagavat Lakshana by establishing Paramathma’s Gunaparipoornathwa and nirdoshatwa
     6)Vayusthuthi Mandanam: – One Vishistadvaitha Pandit had condemned Vayustuthi through his book “Ishaana Stuthi”.  Here Satyapramoda Tirtharu has condemned the Ishana Stuthi by the Vishistadvaitha pandit through his book Vayustuthi Mandanam
     ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿರುವೆ |
     ಎಂದಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿರುವೆ ವರದ ಹಸ್ತವ ತೋರೋ ಗುರುವೆ ||
     ಶ್ರೀಸುಧಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರೀಯ |
     ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕೆಗೆ ತಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದ ಧೀರ ||
     ಶ್ರೀ ಸುಧಾಮಂಡನ ರಚಿಸಿ ದುರ್ವಾದಿಗಳನು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿಸಿದೆ |
     ವಿಜಯೀಂದ್ರ ವಿಜಯ ವೈಭವ ರಚಿಸಿ ಪರಿಮಳಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದೆ || ೧ ||
     ನಿನ್ನ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆಯ ಕೇಳಿ ಓಡಿದರು ದುರ್ವಾದಿಗಳು |
     ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋದರು ಪಂಡಿತರು ||
     ಅಭಿನವ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯು ಬಲು ಅಪಾರ |
     ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೀತಾ ರಾಮರ ಪೂಜಿಸಿದೆ ಗುರುವೆ || ೨ ||
     ವಾಯುಮತವೆ ಎಂದೆಂದಿಗು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಸಾರಿದೆಯೊ |
     ಹರಿ: ಸರ್ವೋತ್ತಮ: ವಾಯು: ಜೀವೋತ್ತಮ: ||
     ಎಂದು ಡಂಗುರವ ಹೊಡೆಸಿದೆಯೊ |
     ಶ್ರೀಭಾವಭೋಧಕರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲಿ ನಿರಂತರ ನೆಲೆಸೆದೆ ಗುರುವೆ || ೩ ||
     ಹಂಸನಾಮಕನ ಪೀಠದಲಿ ಇಂದ್ರನಂತೆ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದೆಯೊ |
     ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತದ ತತ್ವಗಳ ಎಲ್ಲಕಡೆಗಳಲಿ ಬೀರಿದೆಯೋ ||
     ದೇವತೆಗಳು ನೀವು ಇದಕೆ ಸಂಶಯವೆ ಇಲ್ಲ |
     ಅನುಮಾನತೀರ್ಥರ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಗುರುವೆ || ೪ ||
     ಶ್ರೀಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥರಲಿ ನಿಂತು ಅನವರತ ಕರುಣಿಸೊ |
     ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯವ ನೀಡುತ ಮನದಲಿ ನೆಲೆಸೊ ||
     ಪರಮ ಕರುಣಾಲು ಗುರುವೆ ಅಂತ:ಕರಣದ ಸೆಲೆಯಿರಲಿ |
     ದಾಸ ಅನಂತಗೆ ಅಭಯವ ನೀಡುತ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹೋ ಗುರುವೆ || ೫ ||
     (by Anantha Kulkarni)
     Vrundavana Location –  Sri Raghottamaswamy Moola Vrundavana Sannidhana, Manampondi, Tirukoilore – 605759, Dist – villupuram,  TN, Phone – no 04153-24690


     ಹರ ವೈಷ್ಣವೋತ್ತಮ,ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ, ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ
     हर वैष्णवोत्तम, वायु जीवोत्तम, हरि सर्वोत्तम

     http://www.sumadhwaseva.com/
     Narahari Sumadhwa   
     Mobile - 9880921624 or 09042729165
    Your message has been successfully submitted and will be delivered to recipients shortly.